Disclaimer & Privacy Statement

Disclaimer

 1. Inhoud van de online geboden informatie
  PLM Xpert aanvaardt geen verantwoordelijkheid, in welke vorm dan ook, voor wat betreft de actualiteit, nauwkeurigheid, volledigheid of kwaliteit van de geboden informatie. PLM Xpert wordt bij voorbaat gevrijwaard voor materiële en immateriële schade die is ontstaan door het gebruik of niet-gebruik van de geboden informatie en/of het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, tenzij de schade aantoonbaar is veroorzaakt door opzet of grove schuld van PLM Xpert. Alle informatie is onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving en is niet bindend.
  PLM Xpert behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de publicatie te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of deze tijdelijk of definitief te staken.
 2. Links en verwijzingen
  Bij directe of indirecte verwijzingen naar andere internetpagina’s (links) die buiten de verantwoording van PLM Xpert liggen, kan een aansprakelijkheidsverplichting alleen dan in werking treden, indien PLM Xpert van de inhoud kennis had en het PLM Xpert technisch mogelijk zou zijn geweest en van PLM Xpert redelijkerwijs had kunnen worden verwacht dat PLM Xpert het gebruik van onwettige inhoud zou verhinderen. PLM Xpert verklaart hiermee uitdrukkelijk dat op het tijdstip van de plaatsing van de links, de betreffende gelinkte pagina’s vrij waren van onwettige inhoud. PLM Xpert heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of de auteursrechten van de pagina’s waarnaar is gelinkt/wordt verwezen. Dit geldt ook voor links en verwijzingen binnen het eigen internetaanbod alsook voor bijdrages van derden in gastenboeken, discussieforums, of mailinglijsten aangeboden door PLM Xpert.
  Voor onwettige, verkeerde of onvolledige inhoud en in het bijzonder in geval van schade die is ontstaan door het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is slechts de aanbieder van de pagina waarnaar werd verwezen aansprakelijk en niet diegene die een link naar deze pagina’s heeft geplaatst.
 3. Gegevensbescherming
  PLM Xpert hecht veel waarde aan de bescherming van uw individuele persoonlijkheidsrechten. De gegevens die aan PLM Xpert worden verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. De toegang tot, verwerking van en het gebruik van deze gegevens, zijn altijd onderworpen aan de toepasselijke wetgeving.
  Wanneer de mogelijkheid tot het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) geboden wordt, geschiedt dit door de gebruiker op geheel vrijwillige basis. Wanneer dit technisch mogelijk en redelijk is, kunnen de geboden services ook worden gebruikt en betaald zonder deze gegevens te onthullen, bijv. met anonieme gegevens of een alias.
  Dit privacybeleid is alleen van toepassing op deze website. Het is niet van toepassing op websites waaraan deze website is gelinkt.
 4. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer.
  Deze disclaimer dient beschouwd te worden als deel van de publicatie vanwaar u verwezen werd. In het geval dat delen of enkele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig rechtsgeldig zijn, blijft het overige deel van dit document qua inhoud en geldigheid onberoerd.
  04-10-2019

Privacy Statement

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met PLM Xpertcenter BV (KvK nummer: 2439.6612), Tussenlanen 17c, 2861 CB Bergambacht
www.plmxpert.nl www.profile-plm.nl.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
PLM Xpertcenter BV verwerkt gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen

 • Toestemming van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven, overeenkomsten)
 • Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
 • Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
 • Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst /personeelsadministratie)
  Doeleinden van verwerking
  PLM Xpertcenter BV verwerkt persoonsgegevens voor:
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer;
 • nieuwsbrieven;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • administratieve handelingen;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • personeelsadministratie;
 • sollicitatieprocedure;
 • aanbiedingen;
 • analytische en/of marketingdoeleinden;
  PLM Xpertcenter BV verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld t.b.v. een overeenkomst of heeft u al met een eerdere overeenkomst doorgegeven. Bijvoorbeeld bij het sturen van een orderbevestiging, een factuur of (indien nodig) een herinnering of aanmaning. Met het verstrekken van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. Zonder deze verwerking kunnen wij u niet van dienst zijn.

Iedereen kan zich voor onze nieuwsbrief opgeven, we sturen u dan regelmatig nieuws per mail. Deze brieven bevatten onzichtbare codes, waarmee wij kunnen volgen hoeveel mensen onze nieuwsbrief lezen en op welke onderwerpen er doorgeklikt wordt. We registreren niets op naam, we gebruiken alleen algemene informatie om onze nieuwsbrief te kunnen verbeteren. De nieuwsbrief kunt u ook gemakkelijk weer afmelden, via een link onderaan de nieuwsbrief.

Bij het bezoeken van onze website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens (tot een persoon herleidbare informatie) door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt (cookies). Zie verderop onze verklaring inzake cookies.

Verstrekken van persoonsgegevens
PLM Xpertcenter BV kan uw gegevens nodig hebben om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen,
om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen en/of om correspondentiegegevens op te slaan.
Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan PLM Xpertcenter BV haar werk niet doen en kunnen wij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met PLM Xpertcenter BV.
Daarnaast kan PLM Xpertcenter BV uw gegevens gebruiken om contact op te nemen om bijvoorbeeld uw opdracht
te bespreken, na te gaan waar u wellicht prijs op zou kunnen stellen, uw tevredenheid te toetsen, voor een
aanpassing en/of aanbiedingen (tenzij u aangegeven heeft dat u geen aanbiedingen e.d. wenst te ontvangen).

Ontvangers van persoonsgegevens
PLM Xpertcenter BV verwerkt uw gegevens in een database, dit systeem gebruikt PLM Xpertcenter BV alleen voor de verwerking en ontwikkeling van onze contacten, producten en/of diensten. De database van PLM Xpertcenter
BV is goed beveiligd volgens Europese normen.
Een beperkt deel van persoonsgegevens kunnen in voorkomende gevallen verstrekt worden aan derden
(domeinnaamregistratie, indien nodig voor invordering), voor doeleinden die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren en voor de nakoming van de gemaakte overeenkomst.
Met “derden” waar PLM Xpertcenter BV gebruik van maakt om haar diensten te kunnen leveren zijn de benodigde
(verwerkings-) overeenkomsten afgesloten.
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden tenzij dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU.

Bewaren gegevens
Wij zullen uw gegevens in onze archieven bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en
daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht.
Nieuwsbriefgegevens worden bewaard zolang u daar toestemming voor heeft gegeven, zodra een uitschrijving voor een nieuwsbrief is ontvangen, zullen wij de gegevens verwijderen. Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is.
Bij een sollicitatie zullen wij uw persoonsgegevens bewaren zolang nodig voor de sollicitatieprocedure. Indien er geen relatie tot stand komt, zullen wij uw gegevens verwijderen of toestemming vragen om uw gegevens langer te mogen bewaren.

Social Media Buttons
PLM Xpertcenter BV maakt gebruik van Social Media Buttons op haar website (m.n. Linkedin).

Cookies
PLM Xpertcenter BV maakt op haar website gebruik van drie soorten cookies:

 • Functionele cookies : Het voornaamste doel van deze cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.
 • Analytische cookies : PLM Xpertcenter BV maakt gebruik van analytische cookies (Google analytics). Door middel van deze cookies krijgt PLM Xpertcenter BV inzicht in het gebruik van haar website. De informatie die hiermee verkregen wordt, analyseert Google voor ons. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren, waardoor wij de gebruikerservaring voor u als bezoeker kunnen verbeteren. Google is een Amerikaans bedrijf, die haar gegevens op Amerikaanse servers opslaat. Google voldoet hiermee aan de EU-US Privacy Shield Principes.
 • Marketing cookies : Deze website maakt gebruik van de open source webanalysedienst Matomo. Matomo gebruikt zogenoemde ‘cookies‘. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. Hiervoor wordt de door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website op onze server opgeslagen. Het IP-adres wordt vóór het opslaan geanonimiseerd.

De cookies van Matomo blijven op uw eindapparaat bewaard tot u ze verwijdert.
De rechtsgrondslag voor het opslaan van Matomo-cookies en het gebruik van deze analysetool is de Nederlandse privacywetgeving. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang om het gebruikersgedrag geanonimiseerd te analyseren om zowel zijn aanbod op de website alsook zijn reclamemateriaal te optimaliseren.
De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt niet aan derden doorgegeven. U kunt via de instellingen van uw browsersoftware voorkomen dat er cookies worden opgeslagen. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
Als u niet akkoord gaat met de opslag en het gebruik van uw gegevens, kunt u de opslag en het gebruik hier deactiveren. Er wordt dan een opt-out-cookie in uw browser geplaatst die voorkomt dat Matomo gebruiksgegevens opslaat. Als u uw cookies wist, betekent dit dat ook de opt-out-cookie van Matomo wordt gewist. De opt-out-cookie moet bij een volgend bezoek aan onze website opnieuw worden geactiveerd.
Bij PLM Xpertcenter BV worden cookies automatisch door u geaccepteerd indien u de website blijft bezoeken, maar kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd.
Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve
mogelijkheden van deze website. PLM Xpertcenter BV maakt geen gebruik van tracking cookies.

IP-anonimisering
We hebben op onze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte vóór verzending naar een server in de VS ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google kan deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Google AdWords
Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online reclameprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, United States (‚Google‘).
In het kader van Google AdWords gebruiken wij de functie ‚Conversies bijhouden‘. Als u op een door Google aangeboden advertentie klikt, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de webbrowser op de computer van de gebruiker plaatst. Deze cookies zijn slechts 30 dagen geldig en worden niet gebruikt om de gebruiker persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker een bepaalde pagina van deze website bezoekt en de cookie nog geldig is, kunnen Google en wij zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.
Elke klant van Google AdWords ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen niet via de websites van AdWords-klanten worden getraceerd. De informatie die met behulp van conversiecookies wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor AdWords-klanten die de functie ‚Conversies bijhouden‘ gebruiken. De klanten worden geïnformeerd over het totaal aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en dat is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden. Als u niet wilt deelnemen aan het bijhouden van conversies kunt u eenvoudig tegen deze vorm van gebruik bezwaar maken door de cookie van Google Conversies bijhouden te deactiveren via de instellingen van uw webbrowser. U wordt dan niet opgenomen in de conversiestatistieken.
De rechtsgrondslag voor het opslaan van conversiecookies en het gebruik van de functie voor het bijhouden van conversies is de Nederlandse privacywetgeving. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang om het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn aanbod op de website alsook zijn reclamemateriaal te optimaliseren.
Meer informatie over Google AdWords en over Google Conversies bijhouden vindt u in het privacybeleid van Google: policies.google.com/privacy. Via de instellingen van uw browser kunt u ervoor zorgen dat u wordt gewaarschuwd als er cookies worden geplaatst en cookies alleen in afzonderlijke gevallen toestaan. Ook kunt u instellen dat cookies in bepaalde gevallen of algemeen worden geweigerd en dat cookies automatisch worden gewist wanneer de browser wordt gesloten. Houd er rekening mee dat u mogelijk nog maar beperkt van de functies van de website gebruik kunt maken als u cookies deactiveert.

Links naar andere websites
Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. PLM Xpertcenter BV is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder PLM Xpertcenter BV vallen. Wij verwijzen u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website.

Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar
U mag PLM Xpertcenter BV vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u PLM Xpertcenter BV verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Tevens kunt u de gegevens opvragen in een gangbaar formaat (dataportabiliteit).
Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via administratie@plmxpert.nl. Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden alvorens de gegevens te verwijderen.
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken. PLM Xpertcenter BV zal uw bezwaar/intrekking toetsen, d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt.
Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht per mail aan ons richten op administratie@plmxpert.nl. Schriftelijk per brief kan natuurlijk ook.

Wijzigingen
PLM Xpertcenter BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen, onlinediensten of anderszins.
De meest recente privacyverklaring kunt u vinden op onze website: www.plmxpert.nl/disclaimer-privacystatement en www.profile-plm.nl/privacyverklaring.

24-05-2019