Disclaimer & Privacy Statement

Disclaimer

Disclaimer

 1. Inhoud van de online geboden informatie
  PLM Xpert aanvaardt geen verantwoordelijkheid, in welke vorm dan ook, voor wat betreft de actualiteit, nauwkeurigheid, volledigheid of kwaliteit van de geboden informatie. PLM Xpert wordt bij voorbaat gevrijwaard voor materiële en immateriële schade die is ontstaan door het gebruik of niet-gebruik van de geboden informatie en/of het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, tenzij de schade aantoonbaar is veroorzaakt door opzet of grove schuld van PLM Xpert. Alle informatie is onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving en is niet bindend. PLM Xpert behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de publicatie te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of deze tijdelijk of definitief te staken.
 2. Links en verwijzingen
  Bij directe of indirecte verwijzingen naar andere internetpagina’s (links) die buiten de verantwoording van PLM Xpert liggen, kan een aansprakelijkheidsverplichting alleen dan in werking treden, indien PLM Xpert van de inhoud kennis had en het PLM Xpert technisch mogelijk zou zijn geweest en van PLM Xpert redelijkerwijs had kunnen worden verwacht dat PLM Xpert het gebruik van onwettige inhoud zou verhinderen.
  PLM Xpert verklaart hiermee uitdrukkelijk dat op het tijdstip van de plaatsing van de links, de betreffende gelinkte pagina’s vrij waren van onwettige inhoud. PLM Xpert heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of de auteursrechten van de pagina’s waarnaar is gelinkt/wordt verwezen. Dit geldt ook voor links en verwijzingen binnen het eigen internetaanbod alsook voor bijdrages van derden in gastenboeken, discussieforums, of mailinglijsten aangeboden door PLM Xpert.
  Voor onwettige, verkeerde of onvolledige inhoud en in het bijzonder in geval van schade die is ontstaan door het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is slechts de aanbieder van de pagina waarnaar werd verwezen aansprakelijk en niet diegene die een link naar deze pagina’s heeft geplaatst.
 3. Gegevensbescherming
  PLM Xpert hecht veel waarde aan de bescherming van uw individuele persoonlijkheidsrechten. De gegevens die aan PLM Xpert worden verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. De toegang tot, verwerking van en het gebruik van deze gegevens, zijn altijd onderworpen aan de toepasselijke wetgeving.
  Wanneer de mogelijkheid tot het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) geboden wordt, geschiedt dit door de gebruiker op geheel vrijwillige basis. Wanneer dit technisch mogelijk en redelijk is, kunnen de geboden services ook worden gebruikt en betaald zonder deze gegevens te onthullen, bijv. met anonieme gegevens of een alias. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op deze website. Het is niet van toepassing op websites waaraan deze website is gelinkt.
 4. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
  Deze disclaimer dient beschouwd te worden als deel van de publicatie vanwaar u verwezen werd. In het geval dat delen of enkele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig rechtsgeldig zijn, blijft het overige deel van dit document qua inhoud en geldigheid onberoerd.

Privacy Statement

 1. Gegevensbescherming in het kort
  Algemene opmerking
  Hieronder vertellen we in het kort wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens op basis waarvan u geïdentificeerd kunt worden. Uitgebreide informatie over gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring onder deze tekst.
  Het verzamelen van gegevens op onze website
  Wie is er verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?
  De exploitant van de website verwerkt de gegevens op deze website. Raadpleeg het colofon van deze website voor de contactgegevens van de exploitant.
  Hoe verzamelen wij uw gegevens?
  De gegevens die wij verzamelen zijn voor een deel gegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld de gegevens die u in een contactformulier invult.
  Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld tijdens uw bezoek aan onze website. Het betreft vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop u de website bezoekt). Deze gegevens worden automatisch verzameld, zodra u onze website bezoekt.
  Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
  Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze website aan te bieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.
  Welke rechten hebt u in verband met uw gegevens?
  U hebt het recht om op elk moment inlichtingen op te vragen over de herkomst en de ontvanger van uw persoonsgegevens alsook over het doel waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt. U hebt bovendien het recht om te vragen om verbetering, afscherming of verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt hierover en over andere vragen over gegevensbescherming altijd contact met ons opnemen via het adres in het colofon. Verder hebt u het recht om bezwaar te maken bij de bevoegde toezichthouder.
  Bovendien hebt u in bepaalde situaties het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Raadpleeg voor meer informatie de paragraaf „Recht op beperking van de verwerking” in onderstaande privacyverklaring.
  Analysetools en tools van derden
  Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag voor statistische doeleinden worden geanalyseerd. Dit gebeurt vooral met cookies en met analyseprogramma’s. Het analyseren van uw surfgedrag gebeurt normaal gesproken anoniem; het surfgedrag kan niet tot uw persoon worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze verhinderen door bepaalde tools niet te gebruiken. Raadpleeg voor meer informatie de tekst onder het kopje „Analysetools en reclame” in deze privacyverklaring.
  U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze privacyverklaring vermelden we hoe u bezwaar kunt maken.
 2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie
  Gegevensbescherming
  De exploitanten van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor gegevensbescherming en deze privacyverklaring.
  Als u deze website gebruikt, worden er een aantal persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens op basis waarvan u geïdentificeerd kunt worden. De onderhavige privacyverklaring vermeldt welke gegevens wij verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ze vermeldt tevens hoe we dit doen en met welk doel.
  Wij wijzen erop dat bij het uitwisselen van gegevens via het internet (bijv. bij de communicatie via e-mail) een veilige gegevensoverdracht niet volledig kan worden gegarandeerd. Een volledige beveiliging van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.
  Informatie over de verantwoordelijke organisatie
  Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website is:
  PLM Xpert - Tussenlanen 17c - 2861 CB Bergambacht - Telefoon: +31 (0) 182 350441 - E-mail: info@plmxpert.nl
  De verantwoordelijke organisatie is de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist met welke middelen persoonsgegevens (bijv. naam, e-mailadres e.d.) worden verwerkt en voor welke doeleinden.
  Het intrekken van uw toestemming voor het verwerken van gegevens
  Veel gegevens kunnen alleen worden verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt verleende toestemming op elk moment intrekken. Een informele kennisgeving per e-mail is voldoende. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die heeft plaatsgevonden tot op het moment dat de toestemming werd ingetrokken.
  Recht van bezwaar tegen de verwerking van gegevens in specifieke gevallen en bij direct marketing.
  U hebt op elk moment het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens op basis van de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking. Als u bezwaar maakt, worden de betreffende persoonsgegevens niet meer verwerkt, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen.
  Wanneer uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, hebt u op elk moment het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.
  Het recht om bezwaar te maken bij de bevoegde toezichthouder
  Bij overtredingen van de AVG hebben de betrokkenen het recht om bezwaar te maken bij een toezichthouder, in het bijzonder in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats hebben, waar zij werken of waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden. Het recht van bezwaar bestaat onverminderd andere bestuurlijke en gerechtelijke procedures.
  Het recht op dataportabiliteit
  U hebt het recht om gegevens die we op basis van uw toestemming of in verband met het naleven van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, in een gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen of aan een derde te laten overdragen. Een directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke gebeurt alleen, wanneer dit technisch mogelijk is.
  SSL- resp. TLS-versleuteling
  Deze pagina maakt uit veiligheidsoverwegingen en voor een beschermde overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als exploitant van deze website stuurt, gebruik van SSL- resp. TSL-versleuteling. U herkent een versleutelde verbinding aan een verandering in de adresbalk van de browser van ‚http://‘ naar ‚https://‘ en aan het slotje in de adresbalk.
  Als de SSL- of de TLS-versleuteling actief is, kunnen de gegevens die u aan ons stuurt niet door derden worden meegelezen.
  Inlichtingen, afscherming, verwijdering en rectificatie
  In het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u op elk moment het recht om gratis informatie te ontvangen over uw opgeslagen persoonsgegevens, waar deze vandaan komen, aan wie ze beschikbaar worden gesteld en met welk doel ze worden verwerkt. Ook hebt u het recht op verbetering, afscherming of verwijdering van deze gegevens. U kunt hierover en over andere vragen over persoonsgegevens altijd contact met ons opnemen via het adres in het colofon.
  Recht op beperking van de verwerking
  U hebt het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hierover altijd contact met ons opnemen via het adres in het colofon. Het recht op beperking van de verwerking geldt in de volgende situaties:
  • Wanneer u aangeeft dat de persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen onjuist zijn, hebben wij doorgaans tijd nodig om dit te controleren. Tijdens de controle hebt u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig was/is, kunt u verlangen dat de gegevens niet worden gewist, maar dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.
  • Wanneer wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u wel in verband met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen, kunt u verlangen dat de gegevens niet worden gewist, maar dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.
  • Wanneer u bezwaar hebt gemaakt, moeten uw belangen en die van ons tegen elkaar worden afgewogen. Zolang niet bekend is welke belangen zwaarder wegen, hebt u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming, of voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen, of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of omwille van een belangrijk openbaar belang van de Europese Unie of één van haar lidstaten.
  Bezwaar tegen reclamemails
  Hiermee maken wij bezwaar tegen het gebruik van de verplicht door ons in het colofon gepubliceerde contactgegevens voor het toesturen van reclame- en informatiemateriaal waarom wij niet uitdrukkelijk hebben gevraagd. De exploitant van de website behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te nemen, wanneer er ongevraagd reclamemateriaal, bijvoorbeeld door spammails, wordt toegestuurd.
 3. Toezichthouder voor gegevensbescherming
  Wettelijk voorgeschreven toezichthouder voor gegevensbescherming
  PLM Xpert - Tussenlanen 17c - 2861 CB Bergambacht - Telefoon: +31 (0) 182 350441 - E-mail: info@plmxpert.nl
 4. Het verzamelen van gegevens op onze website
  Cookies
  De website maakt deels gebruik van zogenoemde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om de door ons aangeboden diensten gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geïnstalleerd en die door uw browser worden opgeslagen.
  De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenoemde ’sessiecookies‘. Ze worden automatisch verwijderd zodra u onze website verlaat. Andere cookies blijven op uw eindapparaat bewaard tot u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser bij een volgend bezoek herkennen.
  Via de instellingen van uw browser kunt u ervoor zorgen dat u wordt gewaarschuwd als er cookies worden geplaatst en cookies alleen in afzonderlijke gevallen toestaan. Ook kunt u instellen dat cookies in bepaalde gevallen of algemeen worden geweigerd en dat cookies automatisch worden gewist wanneer de browser wordt gesloten. Houd er rekening mee dat u mogelijk nog maar beperkt van de functies van de website gebruik kunt maken als u cookies deactiveert.
  Cookies die nodig zijn voor de digitale communicatie of voor het beschikbaar stellen van door u gewenste functies downloads of video's. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang om cookies op te slaan om zijn diensten optimaal en zonder technische fouten aan te bieden. Voor zover er andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze apart in deze privacyverklaring behandeld.
  Serverlogbestanden
  De aanbieder van de pagina’s verzamelt informatie en slaat deze automatisch op in zogenoemde serverlogbestanden die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Het gaat hierbij om:
  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • URL van de laatst bezochte website
  • Hostname van de computer die toegang vraagt
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres
  Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.
  Contactformulier
  Wanneer u via een contactformulier een aanvraag bij ons indient, worden de door u in het formulier ingevoerde gegevens inclusief de daar aangegeven contactgegevens bij ons opgeslagen voor het verwerken van de aanvraag en het beantwoorden van eventuele verdere vragen. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven.
  De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens worden dus uitsluitend op basis van uw toestemming verwerkt. U kunt deze toestemming op elk moment intrekken. Een informele kennisgeving per e-mail is voldoende. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die heeft plaatsgevonden tot op het moment dat de toestemming werd ingetrokken.
  Wij bewaren de door u in het contactformulier ingevoerde gegevens tot het moment waarop u ons vraagt deze te verwijderen, u uw toestemming intrekt of het doel waarvoor de gegevens worden opgeslagen komt te vervallen (bijv. nadat uw aanvraag is afgerond). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onverminderd van kracht.
  Het verwerken van gegevens (klant- en contractgegevens)
  Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover ze nodig zijn voor het tot stand brengen, inhoudelijk vormgeven of wijzigen van een rechtsverhouding (basisgegevens). Persoonsgegevens over het gebruik van onze website (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken wij alleen voor zover ze nodig zijn voor het gebruik van de dienst door de gebruiker of voor facturatie.
  De verzamelde klantgegevens worden na het uitvoeren van de order of het beëindigen van de zakelijke relatie verwijderd. Dwingende wettelijke bepalingen blijven onverminderd van kracht.
  Gegevensoverdracht bij het sluiten van overeenkomsten voor diensten en digitale inhoud
  Wij sturen persoonsgegevens alleen naar derden als dit in het kader van de uitvoering van de overeenkomst nodig is, bijvoorbeeld naar het met de betalingsverwerking belaste geldinstituut.
  Er worden verder geen gegevens overgedragen of alleen dan, wanneer u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Zonder uitdrukkelijke toestemming worden er geen gegevens aan derden overgedragen, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.
 5. Analysetools en reclame
  5.1 Matomo (voorheen Piwik)
  Deze website maakt gebruik van de open source webanalysedienst Matomo. Matomo gebruikt zogenoemde ‚cookies‘. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. Hiervoor wordt de door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website op onze server opgeslagen. Het IP-adres wordt vóór het opslaan geanonimiseerd.
  De cookies van Matomo blijven op uw eindapparaat bewaard tot u ze verwijdert.
  De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang om het gebruikersgedrag geanonimiseerd te analyseren om zowel zijn aanbod op de website alsook zijn reclamemateriaal te optimaliseren.
  De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt niet aan derden doorgegeven. U kunt via de instellingen van uw browsersoftware voorkomen dat er cookies worden opgeslagen. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
  5.2 Google Analytics
  Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics.
  Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde ‚cookies‘. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
  De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang om het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn aanbod op de website alsook zijn reclamemateriaal te optimaliseren.
  IP-anonimisering
  We hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte vóór verzending naar een server in de VS ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.
  Browserplug-in
  U kunt via de instellingen van uw browsersoftware voorkomen dat er cookies worden opgeslagen. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt daarnaast het verzenden van de door de cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door een browserplug-in te downloaden en te installeren.
  Demografische kenmerken bij Google Analytics
  Deze website gebruikt de demografische functie van Google Analytics. Daardoor kunnen er rapporten worden gegenereerd die inzicht bieden in de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de website. Deze gegevens worden gegenereerd op basis van op interesse gebaseerde reclame van Google en bezoekersgegevens van externe aanbieders. Deze gegevens kunnen niet tot een specifieke persoon worden herleid. U kunt deze functie op elk moment via de reclame-instellingen in uw Google-account deactiveren of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics helemaal verbieden, zoals beschreven onder het kopje „Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens”.
  5.2 Google AdWords en Google Conversies bijhouden
  Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een onlinereclameprogramma van Google.
  In het kader van Google AdWords gebruiken wij de functie ‚Conversies bijhouden‘. Als u op een door Google aangeboden advertentie klikt, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de webbrowser op de computer van de gebruiker plaatst. Deze cookies zijn slechts 30 dagen geldig en worden niet gebruikt om de gebruiker persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker een bepaalde pagina van deze website bezoekt en de cookie nog geldig is, kunnen Google en wij zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.
  Elke klant van Google AdWords ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen niet via de websites van AdWords-klanten worden getraceerd. De informatie die met behulp van conversiecookies wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor AdWords-klanten die de functie ‚Conversies bijhouden‘ gebruiken. De klanten worden geïnformeerd over het totaal aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en dat is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden. Als u niet wilt deelnemen aan het bijhouden van conversies kunt u eenvoudig tegen deze vorm van gebruik bezwaar maken door de cookie van Google Conversies bijhouden te deactiveren via de instellingen van uw webbrowser. U wordt dan niet opgenomen in de conversiestatistieken.
  De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang om het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn aanbod op de website alsook zijn reclamemateriaal te optimaliseren.
  Via de instellingen van uw browser kunt u ervoor zorgen dat u wordt gewaarschuwd als er cookies worden geplaatst en cookies alleen in afzonderlijke gevallen toestaan. Ook kunt u instellen dat cookies in bepaalde gevallen of algemeen worden geweigerd en dat cookies automatisch worden gewist wanneer de browser wordt gesloten. Houd er rekening mee dat u mogelijk nog maar beperkt van de functies van de website gebruik kunt maken als u cookies deactiveert.
 6. Marketinginformatie per e-mail
  Gegevens
  Als u marketinginformatie die op onze website wordt aangeboden per e-mail wilt ontvangen, hebben we uw e-mailadres en andere gegevens en informatie nodig waarmee we kunnen verifiëren of u de eigenaar van het aangegeven e-mailadres bent en of u akkoord gaat met het ontvangen van de marketinginformatie. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend voor het versturen van de gevraagde informatie en geven we niet door aan derden.
  De door u in het betreffende aanmeldings-/contact-/bestelformulier ingevoerde gegevens worden uitsluitend op basis van uw toestemming verwerkt. U kunt op elk moment de door u verleende toestemming voor het opslaan van de gegevens en het e-mailadres alsook voor het gebruik hiervan voor het verzenden van de marketinginformatie intrekken via de link ‚afmelden‘ in de marketinginformatie. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die heeft plaatsgevonden tot op het moment dat de toestemming werd ingetrokken.
  De gegevens die u aan ons verstrekt voor het ontvangen van de marketinginformatie worden door ons tot op het moment van afmelding opgeslagen en daarna verwijderd. Dit geldt niet voor gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen.
 7. Sociale media
  De sociale netwerksites Facebook, Google+, Twitter en YouTube zijn als hyperlinks geïntegreerd. De websites worden pas geopend als u op de links klikt.